Poslanstvo

Center za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo (CEMM) je infrastrukturna enota Instituta Jožefa

Stefana, ki združuje analitsko opremo na področju elektronske mikroskopije in mikroanalize, ki je

nujna za izvajanje razvojno-raziskovalnega dela odsekov IJS. Dostop do raziskovalne opreme CEMM

imajo tudi druge raziskovalne institucije in univerze. Uporabniki raziskovalne opreme CEMM so

predvsem tisti raziskovalci, ki jih zanima celovita strukturna in kemijska karakterizacija anorganskih

materialov s številnimi komplementarnimi metodami elektronske mikroskopije in sicer na

mikronskem, nanometrskem in atomarnem nivoju.

Center za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo zagotavlja uporabnikom dostop do

opreme na področju vrstične in presevne elektronske mikroskopije, kot tudi na področju priprave

vzorcev. Med dejavnosti Centra spada izvajanje storitev za zunanje naročnike, uvajanje novih analitskih tehnik

elektronske mikroskopije, izobraževanje novih operaterjev na opremi CEMM, organiziranje strokovnih delavnic in

srečanj na temo elektronske mikroskopije. Center nadalje izvaja akcije za popularizacijo področja elektronske

mikroskopije v okviru obiskov, ki jih organizira IJS ter preko objav v klasičnih in digitalnih medijih.