Poslanstvo

Center za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo (CEMM) je infrastrukturna enota Instituta Jožef

Stefana, ki združuje analitsko opremo na področju elektronske mikroskopije in mikroanalize, ki je

nujna za izvajanje razvojno-raziskovalnega dela odsekov IJS. Dostop do raziskovalne opreme CEMM

imajo tudi druge raziskovalne institucije in univerze. Uporabniki raziskovalne opreme CEMM so

predvsem tisti raziskovalci, ki jih zanima celovita strukturna in kemijska karakterizacija anorganskih

materialov s številnimi komplementarnimi metodami elektronske mikroskopije in sicer na

mikronskem, nanometrskem in atomarnem nivoju.

 

Center za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo (CEMM) zagotavlja uporabnikom dostop do

opreme na področju vrstične in presevne elektronske mikroskopije, kot tudi na področju priprave

vzorcev. Tehnično osebje Centra zagotavlja optimalno delovanje opreme in pomaga uporabnikom

opreme pri izvajanju njihovega raziskovalnega dela. Osebje CEMM ravno tako opravlja raziskave za

dalaman vip transfer

zunanje naročnike iz industrije oziroma za naročnike iz drugih raziskovalnih institucij.