Natečaj SDM2024: Nagrajena slika s področja znanosti materialov

Na 5. slovenskem posvetovanju mikroskopistov (SDM24), ki je potekalo 16. in 17. maja 2024 na Rogli je potekal natečaj za najboljšo mikroskopistično sliko. Na naslovnici je nagrajena slika na področju znanosti materialov. Gre za kompleksno mikrostrukturno študijo zvara dveh visoko trdnostnih Al zlitin (Al-Cu-Mg in Al-Cu-Mg-Zr). Na sliki je prikazan detajl kristalne strukturne zlitine s paralelnimi defekti posnetim v HAADF tehniki na novem »state of the art« vrstičnem presevnem elektronskem mikroskopu Spectra 300. TEM priprava vzorca in analiza je avtorsko delo Sandre Drev.

5. Slovensko posvetovanje mikroskopistov – 16 in 17. maj 2024 – ROGLA

Slovensko društvo za mikroskopijo najavlja 5. Slovensko posvetovanje mikroskopistov, ki bo potekalo 16. in 17. 5. 2024 v Hotelu Superior na Rogli.

Glavni namen posveta je spodbujanje povezovanja med mlajšimi in že uveljavljenimi slovenskimi raziskovalci ter drugimi uporabniki mikroskopskih tehnik, ki delujejo v znanosti o življenju, znanosti o materialih in industriji. Poleg predstavitve najnovejših dosežkov s področja mikroskopije je posvet namenjen tudi predstavitvi dejavnosti različnih skupin, ki v svojem delu uporabljajo mikroskopske tehnike na vseh nivojih ločljivosti.

Kotizacija znaša 100 EUR za člane Slovenskega društva za mikroskopijo ter 150 EUR za nečlane in vključuje udeležbo na simpoziju, knjigo povzetkov, odmore za kavo in kosilo v petek. S Hotelom Superior na Rogli smo se dogovorili za ugodnejšo ceno nočitve, ki vključuje polni penzion. Pri rezervaciji hotela (e-naslov za rezervacijo: rogla@unitur.eu) dopišite, da se boste udeležili SDM 2024 srečanja.

Prijave, oddaja prispevkov in več informacij o srečanju na spletni strani: https://www.mikroskopsko-drustvo.si/posvet/.

Rok za oddajo povzetkov je 1.4.2024; rok za rezervacijo hotela pa 2.5.2024.

Se vidimo na Rogli!

Mnemonic Rutile–Rutile Interfaces Triggering Spontaneous Dissociation of Water (DOI: 10.1002/adma.202470027)

Sodelava Centra za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo, odseka za Tehnologijo površin in Optoelektroniko ter Kemijskega instituta.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202308027

KATALITSKA CEPITEV VODE ŽE PRI SOBNI TEMPERATURI?

Ali smo na pragu novega revolucionarnega odkritja? Sodelavci Odseka za Nanostrukturne raziskave Instituta “Jožef Stefan” so pri študiju mehanizma epitaksialne rasti rutilnih fibrov pod vodstvom prof. Aleksandra Rečnika namreč opazili, da ta nenavadni nanostrukturirani material spontano disocira vodo. Kot razkrivajo avtorji tega odkritja, je skrivnost tega pojava v močnih površinskih interakcijah med rutilom in vodo, ki se odvijajo v kvantno strogo omejenem prostoru med fibri v posebni strukturni relaciji. Gre za prvi primer t.i. spontane disociativne interakcije med mineralnimi površinami in vodo, ki odpira novo smer raziskav v katalitski cepitvi vode za rešitev naraščajočih svetovnih potreb po čisti energiji.  

Izgorevanje vodika je najbolj čisti vir energije, saj je produkt reakcije voda, pri tem pa se sprosti velika količina energije. Eden od načinov pridobivanja vodika je razklop vode, ki je obratna kemijska reakcija, pri kateri se voda cepi na vodik in kisik. Do termičnega razklopa vode, na primer, pride šele pri temperaturah nad 2000 °C, kar odraža izjemno energetsko zahtevnost te reakcije, zato pridobivanje vodika v postopkih cepitve vode danes pokriva le 4% vseh svetovnih potreb. Po drugi strani pa v naravi poznamo proces fotosinteze, kjer se cepitev vode z nekoliko drugačnimi produkti odvija že pri atmosferskih pogojih. Ob tem se poraja vprašanje, s katerim se znanstveniki ukvarjajo že več kot 50 let, in sicer, ali je mogoče najti učinkovit katalitski proces, katerega produkt bi bil vodik.

              Kako je prišlo do odkritja? Začetki raziskav segajo v leto 2014, ko je doktorandka Vanja Jordan pod mentorstvom prof. Aleksandra Rečnika na odseku za Nanostrukturne materiale pričela s študijem samourejanja in rasti rutilnih fibrov iz hidrotermalnih raztopin. V seriji sintez, s katerimi je skušala na rutilnih kristalih inducirati dvojčenje, je dobila nenavadne fibraste strukture, ki so postale nadvse zanimive zaradi njihove nepričakovane strukturne translacije. Za zamike med fibri dolgo ni bilo pametne razlage, dokler se v študijo štiri leta kasneje ni vključila še dr. Vesna Ribić z Univerze v Beogradu, ki je pričela z sistematičnim modeliranjem in kvantno kemijskimi izračuni hidroksilizacije površin in mehanizmov transfera protonov, dokler ni prišla do končne rešitve, ki je dala odgovor na opažene strukturne zamike med fibri. Še več, pokazalo se je, da voda, prisotna med takšnimi fibri z zamiki spontano disociira, medtem ko na fibrih brez zamikov ostane inertna. Tako so naši znanstveniki prvi v svetu s kvantno–kemijskimi izračuni pokazali nedvomno zvezo med strukturno translacijo med fibri in disociacijo vode, ki je prvi trden korak v razvoju postopka cepitve vode po katalitski poti. Pri delu so sodelovali še dr. Janez Kovač z Odseka za Tehnologijo površin in Optoelektroniko, dr. Sandra Drev iz Centra za Elektronsko Mikroskopijo in Mikroanalizo in prof. Goran Dražić s Kemijskega Instituta, ki so vsak s svojo ekspertizo pomembno doprinesli k razumevanju površinskih lastnosti in strukturne translacije rutilnih fibrov.

              Zavedajoč se pomembnosti odkritja so avtorji svojo raziskavo poslali v objavo v eno najbolj prestižnih znanstvenih revij s področja materialov Advanced Materials založbe Wiley. Uredniški odbor revije je spoznal pomembnost odkritja in rokopis članka nemudoma poslal v pregled vodilnim znanstvenikom na področju cepitve vode, ki so v svojih recenzijah članek izjemno dobro ocenili in predlagali nekaj dodatnih meritev, ki so potrdile napovedano funkcionalnost materiala. Članek z naslovom ‘Mnemonic rutile–rutile interfaces triggering spontaneous dissociation of water’ je bil ob objavi uvrščen v kategorijo ‘Editor’s choice’ ter ‘Hot topic’ na področju fotokatalitskega cepljenja vode.

              Delo je v celoti rezultat raziskav slovenskih znanstvenikov.

   

Vzorec visokoentropijske zlitine CoFeNi po elektrokemijskem jedkanju z žveplovo(VI) kislino

Slika iz povratno sipanih elektronov vzorca visokoentropijske zlitine CoFeNi po elektrokemijskem jedkanju s H2SO4, na voljo v več povečavah, pridobljena na našem Verios G4 vrstičnem elektronskem mikroskopu. Vzorec je pripravila Barbara Ljubec Božiček.

Sintran pelet stroncijevega heksaferita

Slika iz povratno sipanih elektronov peleta stroncijevega heksaferita (SrFe12O19) po sintranju, na voljo v več povečavah, pridobljena na našem Verios G4 vrstičnem elektronskem mikroskopu. Vzorec je sintetiziral Aleksander Učakar.